Wat zijn de onzekerheden met betrekking tot nieuwe initiatieven?

Nieuwe initiatieven of nieuwe combinaties van bestaande initiatieven zijn natuurlijk welkom. Ook in dat geval moet het mogelijk zijn om binnen de gestelde randvoorwaarden in enkele maanden de in het format gevraagde gegevens aan te leveren, zeker op hoofdlijnen en vooral als gebruik wordt gemaakt van de kennis en ervaring van de vele instanties en partijen die de planontwikkeling kunnen ondersteunen. Feit blijf evenwel dat nieuwe initiatiefnemers zich er rekenschap van moeten geven dat het realiseren van een windpark de nodige investeringen, de nodige energie en vele jaren doorlooptijd kan kosten. En dat initiatieven ook na die vele jaren, na alle inspanningen en na alle kosten kunnen stranden door technische ontwikkelingen of door veranderende wetgeving op het gebied van bijvoorbeeld ecologie, geluid, slagschaduw of net-inpassing. Of omdat er onvoldoende zekerheid is over rendement, contracten met grondeigenaren, stroomafname, financiering en/of te saneren turbines. Ondernemers en adviseurs met de nodige ervaring kunnen vaak prima aangeven of een nieuw initiatief kans van slagen heeft. Om te voorkomen dat minder ervaren partijen veel tijd, middelen en energie investeren in initiatieven die op voorhand weinig kans van slagen hebben, adviseert de Regiegroep nieuwe initiatiefnemers zich eerst goed te verdiepen in de kans van slagen en om daarbij vooral ook contact op te nemen met meer ervaren ondernemers en/of adviseurs. Dit kan heel wat teleurstelling voorkomen. Het voorkomt ook dat de Regiegroep projectvoorstellen op de b-lijst moet plaatsen omdat die voorstellen – ondanks alle inzet en enthousiasme – niet voldoen aan de eisen die het format stelt.

Nieuws