Wat is de relatie met lopende initiatieven?

De vraag is gesteld welke gevolgen Fryslân foar de Wyn heeft of kan hebben voor lopende initiatieven. Ten eerste, de Regiegroep hoopt zeer dat alle lopende initiatieven mee gaan doen aan Fryslân foar de Wyn want dit is essentieel voor de kwaliteit van het proces en de uitkomst daarvan. Mochten er initiatiefnemers van lopende projecten zijn die aarzelen om mee te doen, dan wil de Regiegroep graag met hen in overleg treden. Ten tweede, als er in een lopend initiatief een formele stap gezet moet of kan worden, dan is het wat de Regiegroep betreft aan de betrokken gemeente of aan de Provincie daarover te beslissen. De Regiegroep staat dus neutraal ten opzichte van het al dan voorzetten van lopende procedures, maar meent wel dat voortzetting een goede zaak is als dit meer duidelijkheid zou verschaffen over een initiatief. Er ligt nog een tweede punt als het gaat om lopende initiatieven. Stel dat de Provincie de uitkomst van het proces geheel of gedeeltelijk overneemt, hoe gaat het dan verder? Meer in het bijzonder: moeten initiatiefnemers die al langere tijd bezig zijn in die vervolgprocedures wachten op andere initiatiefnemers die minder ver zijn? Feit is dat voor windparken tussen 5 en 100 MW de Provincie bevoegd is en dat het dus de Provincie is die bepaalt voor welke projecten en in welke tempo de formele procedures worden opgestart. Daarbij kan de Provincie ook besluiten de verdere procedure aan een gemeente over te laten. Ingevolge de Elektriciteitswet kan een provincie dit doen als de provincie van mening is dat de besluitvorming bij een gemeente net zo snel (of sneller) zal verlopen als wanneer die in handen is van de provincie. Het is dus niet zo dat lopende initiatieven altijd en onvermijdelijk vertraging oplopen door Fryslân foar de Wyn. Als de Provincie instemt met gemeentelijke afhandeling, kan er zelfs sprake zijn van versnelling omdat door het proces allerlei vragen zijn beantwoord.

Nieuws