Wat kan het opleveren als we mee doen?

Als het gaat om compensatie voor verlies van woongenot of waardedaling van huizen, maakt FFDW een onderscheid: voor woningen binnen één kilometer van een nieuw windpark moeten er individuele regelingen komen, terwijl er met omwonenden buiten die afstand een collectieve regeling kan worden getroffen, bijvoorbeeld een jaarlijkse afdracht aan een dorp als geheel. Nadere eisen worden niet gesteld omdat het aan de direct betrokkenen wordt overgelaten e.e.a. in onderling overleg te regelen. Er zijn in Fryslân voorbeelden waar dat prima is gelukt.

 

Ook het regelen van participatie – dat wil zeggen: het delen in de opbrengsten – wordt overgelaten aan

de initiatiefnemers en belanghebbenden. Investeren in de opstartfase is risicovol omdat veel projecten de eindstreep niet halen. Investeren in de  exploitatie kent veel minder risico. Naast investeren via obligaties of aandelen – met alle gebruikelijke voor- en nadelen – kan participatie ook betekenen dat u goedkopere stroom geleverd krijgt. Platform Duurzaam Fryslân (een associatie van windondernemers) streeft er  naar dat dorpen/bewoners voor circa 25% kunnen participeren. Een andere organisatie van turbine-eigenaren – Noordenwind – geeft  certificaten van eigendom uit, maar ook obligaties en/of directe leningen zijn mogelijk.

 

Het door FFDW ontwikkelde rekenmodel (klik hier  om het model te downloaden) geeft u een beeld  van de kosten, baten en risico’s van een windpark. In dat model wordt ook aangegeven waar er ruimte zit voor compensatie en participatie. FFDW wil ook proberen uw algemene vragen te beantwoorden, maar heeft geen menskracht om u concreet te adviseren. Wel kan FFDW u in contact brengen met onafhankelijk deskundigen die dat wel kunnen.

Nieuws