Nieuwe Coalitieakkoord provincie Fryslân bekend

Gepubliceerd op: 08-06-15

Op 20 mei is het coalitieakkoord ‘Mei elkenien foar elkenien’ van de provincie Fryslan in provinciale Staten vastgesteld. In dit Coalitieakkoord staan de uitgangspunten voor het provinciale windenergiebeleid. Het nieuwe Coalitieakkoord betekent dat de voorstellen van Fryslân foar de Wyn niet door de provincie worden overgenomen, maar dat de provincie inzet op een windenergie locatie op of nabij de afsluitdijk.

Hieronder staan de uitgangspunten van de provincie verwoord:

Windmolens en duurzame dorpen.

Windenergie zien wij als een tijdelijke bijdrage aan het verduurzamen van de Friese economie. Maar windmolens hebben ook negatieve effecten op het landschap en de omgeving. We erkennen zowel het tijdelijk belang van windenergie als de schaduwkanten van windmolens. Daarom leggen we ons enerzijds neer bij het besluit 530,5 MW aan windenergie in Fryslân te realiseren. Wel drin­gen we er met kracht bij het Rijk op aan die molens niet in het IJsselmeer maar langs de Afsluitdijk te plaatsen. Anderzijds is die 530,5 MW het maximum dat we in Fryslân aan windmolens accepteren. Nieuwe mo­lens op land staan we niet toe. Het vervangen van afgeschreven molens op hun huidige locatie door molens van dezelfde hoogte houden we niet tegen. Bestaande molens saneren we niet. Saneren leidt ertoe dat molens elders op het land geplaatst moeten worden en dat willen we niet. De gevolgen van de aanwijzing van de Rijkscoördinatieregeling willen we verzachten. In de dorpen en streken die rechtstreeks last krijgen van windmolens langs de IJsselmeerkust en bij de Kop van de Afsluitdijk ondersteunen we initiatieven om de toeristisch-economische sector te versterken. In heel Fryslân, met een zwaartepunt in de dorpen en wijken nabij de windmolens, steunen we projecten die de lokale duurzaamheid en leefbaarheid verhogen. Daarbij gaat het om duurzaam­heid in brede zin. We ondersteunen projecten en ideeën die bijdragen aan vergroening, duurzame energieopwekking of – besparing als zonnepanelen, leenauto’s en dergelijke. Maar ook initiatieven die de sociale duurzaamheid en cohesie vergroten, als bijvoorbeeld innovatieve vormen van buurtzorg of aanleg van volkstuinen. Daarmee brengen we ook onze nieuwe duurzaamheidsdoelstelling voor 2015 dichterbij.  We bekijken de mogelijkheden om die compensatie mede te betalen uit het rendement dat een in alle opzichten financieel verantwoorde deelname in Windpark Fryslân ons kan brengen. Een dergelijke deelname biedt ook de kans het voor dorpen en wijken mogelijk en makkelijk te maken om een of meerdere in het nieuwe windpark te plaatsen molens als ‘dorpsmolen’ aan te schaffen. Dan komt het rendement daarvan aan hun dorp of wijk ten goede. Er komt een onderzoek om na te gaan of omkering van de bewijslast bij de komst van windmolens kan leiden tot een betere en laagdrempeliger schaderegeling.  We zijn alleen bereid tot die deelname in ruil voor een goed rendement en zeggenschap. In dat ge­val kijken we ook naar mogelijkheden om het bestaande Fûns Skinne Fryske Enerzjy deels hiervoor te gebruiken. Als deelname tegen onze voorwaarden niet mogelijk is, dekken we de compensatie op een andere manier.”