HET GS BESLUIT OVER WINDENERGIE IS SLECHT VOOR FRYSLÂN

Gepubliceerd op: 24-11-14

 Het advies van de Commissie Winsemius en de voorstellen van Fryslân Foar De Wyn zijn gebaseerd op een zorgvuldige afweging van feiten en belangen. Dat kan niet worden gezegd van het GS besluit. Iedereen die verder kijkt dan zijn of haar eigenbelang moet het zien: Het GS besluit is slecht voor Fryslân.

 

Wij vinden dat de voorstellen van Fryslân Foar De Wyn voor zich moeten spreken en daarom willen we ze niet te vuur en te zwaard blijven verdedigen. Maar nu die voorstellen door GS zomaar van tafel zijn geveegd, willen we GS weerwoord geven door onze bezwaren tegen hun voorstel samen te vatten in acht punten.  Ook acht punten waarom Fryslân beter af is met onze voorstellen.

  • FFDW MAAKT EEN BEGIN MET HET SANEREN VAN OUDE TURBINES

FFDW brengt het aantal turbines op land omlaag van 322 naar 288. Dat had meer kunnen zijn als FFDW had gekozen voor meer MWs op land. Meer zou kunnen als ook Windpark Fryslân in het IJsselmeer (WPF) wordt ingezet voor saneren. Of dat lukt, hangt af van de vraag of de Provincie zich kan inkopen. Feit is dat het Rijk beslist over WPF en dat Den Haag niets geeft om saneren.

  • BESTAANDE TURBINES WORDEN OPGESCHAALD EN GAAN WEER JAREN MEE

Het GS besluit leidt er toe dat eigenaren hun bestaande turbines gaan opschalen. Aanvragen moeten worden goedgekeurd als ze passen binnen het bestemmingsplan plus maximaal 10%.  Bij dat opschalen kan opnieuw subsidie worden aangevraagd. Gevolg 1: in de toekomst is saneren onbetaalbaar. Gevolg 2: veel turbines worden groter en ze gaan weer jaren mee.

  • DE FRIESE ECONOMIE LOOPT PER JAAR RUIM 13 MILJOEN EURO MIS

Door FFDW werd gewerkt aan spelregels met echte zeggenschap voor omwonenden en met eerlijke regelingen voor compensatie en participatie. Globaal: per jaar 3 miljoen voor de omgeving, 1 miljoen aan werkgelegenheid, 5 miljoen uit participatie, winst Friese ondernemers 4 miljoen en gemeenten 300.000 OZB. Bij elkaar €13 miljoen. Ook voor krimpgebieden.

  • PLANNEN MET DRAAGVLAK GAAN OOK DE PRULLENMAND IN

FFDW leverde een aantal plannen op met draagvlak. Op de A lijst: (1) Dorspmolen Reduzum; (2) WP Bjirmen; (3) WP Harlingen Sedyk; (4) WP Kop Afsluitdijk; (5) WP Noorderpolder; (6) WP Spannenburg; en (7) WP Van Harinxma. En op de B lijst: Dorpsmolen Dearsum. Ook die plannen verdwijnen zo maar in de prullenmand. Steun vanuit diverse organisaties doet er ook niet toe.

  • DE PROVINCIE GEEFT DE REGIE EN DE EIGEN AUTONOMIE UIT HANDEN

Het Rijk beslist over WPF en zelfs als aandeelhouder kan de Provincie weinig afdwingen want ze krijgt geen meerderheid van de aandelen. Door de regie uit handen te geven, laat de Provincie weer eens zien dat als het om windenergie gaat, Fryslân niet in staat is om zelf te beslissen en zelf verantwoordelijkheid te nemen. Dat zal in Den Haag niet onopgemerkt blijven.

  • ER IS GEEN PLAN B ALS TERUGVALOPTIE ALS 350 MW IN HET IJSSELMEER NIET KAN

GS zetten alle kaarten op een IJsselmeerpark van minimaal 350 MW, maar is nog geen bewijs dat dit kan. Er is ook veel verzet, niet alleen vanuit de Friese IJsselmeerkust, maar ook van landelijke organisaties. En er zijn juridische vragen. In Natura 2000 gebieden mag niet gebouwd worden als er een alternatief is. FFDW bewijst dat dit er is. Maar GS hebben geen plan B.

  • GS ZETTEN DE DEUR OPEN VOOR EEN VOLGENDE RONDE WINDENERGIE

Nu niets doen op land maakt dat gebied kwetsbaar voor de volgende ronde windenergie in 2018. Bij die ronde zal het Rijk zelf het heft in handen nemen want de provincies hebben van de huidige ronde geen succes gemaakt. En reken maar dat in die nieuwe ronde grote landelijke ontwikkelaars het voortouw nemen want het zal gaan om grote parken en grote investeringen.

  • HET BESLUIT VAN GS DIENT ENKEL KORTE TERMIJN PARTIJPOLITIEKE BELANGEN

Het advies van de ambtelijke diensten laat zien dat de voorstellen van FFDW realistisch zijn. Ook dat deed er niet toe: het enige dat telde was het bijeenhouden van de coalitie. Politieke keuzes horen bij politiek, maar dit keer gaat dat wel zeer ten koste van Fryslân en van de inwoners van Fryslân. De coalitie denkt rust te kopen tot de verkiezingen, maar riskeert storm daarna.

 

Onze voorstellen proberen lusten en lasten eerlijk te verdelen. Het GS voorstel doet dat niet en scherpt tegenstellingen verder aan. Alleen al daarom zou het van tafel moeten.

 

Johannes Houtsma

Albert Koers

Hans van der Werf