Initiatieven

Op 1 mei waren er bij de Regiegroep van Fryslân foar de Wyn in totaal 66 projectvoorstellen ingediend voor in totaal 72 locaties. Deze locaties zijn geëvalueerd aan de hand van de vraag of een voorstel wel of niet voldoet aan de Randvoorwaarden van Fryslân foar de Wyn (of er binnenkort aan kan voldoen). Dit heeft er toe geleid dat van de 71 voorstellen 39 op een “Kandidatenlijst” zijn geplaatst en 30 op een “Reservelijst”.

De term “Kandidatenlijst” wordt gebruikt om het misverstand te voorkomen dat die projecten gerealiseerd gaan worden. Dat is dus niet het geval! Wel maken voorstellen op de Kandidatenlijst meer kans om opgenomen te worden in het advies dat Fryslân foar de Wyn in oktober gaat uitbrengen aan de provincie omdat zij naar het oordeel van de Regiegroep dus wel voldoen aan de Randvoorwaarden en voorstellen op de Reservelijst niet. Maar of ze opgenomen gaan worden in dat advies hangt niet alleen daarvan af, maar vooral van wat de bevolking in de omgeving van een initiatief er van vindt.

Voorstellen op de Kandidatenlijst zullen besproken worden in de regiobijeenkomsten die de Regiegroep gaat organiseren in mei en juni – met voorstellen op de Reservelijst gebeurt dat niet. Wel komen alle voorstellen op de website van Fryslân foar de Wyn te staan tenzij een initiatiefnemer zich terugtrekt. Reden om alle voorstellen op de website te zetten is dat de Commissie van Advies toch misschien nog wat wil met een voorstel op de Reservelijst. Voordeel is ook dat iedereen zich volledig op de hoogte kan stellen, ook van het werk van de Regiegroep.

Voor meer informatie voor omwonenden zie: http://www.houfrieslandmooi.nl

Alle plannen die zijn ingediend bij FFDW zijn hier te zien: http://fryslanfoardewyn.nl/voorstellen/

 

Nieuws