Laatste nieuws

 • Definitief rapport en lessons learned01 december 2015

    Fryslan Foar de Wyn is nu officieel afgesloten. Hier kunt u het laatste rapport lezen, en de geleerde lessen uit het proces. De website blijft online maar zal niet meer worden bijgewerkt.   Klik…

  Lees meer
 • Nieuwe Coalitieakkoord provincie Fryslân bekend08 juni 2015

  Op 20 mei is het coalitieakkoord ‘Mei elkenien foar elkenien’ van de provincie Fryslan in provinciale Staten vastgesteld. In dit Coalitieakkoord staan de uitgangspunten voor het provinciale windenergiebeleid. Het nieuwe Coalitieakkoord betekent dat de voorstellen…

  Lees meer
 • Adhesie betuiging voor Fryslân foar de Wyn10 december 2014

  De tien voordelen van Fryslân foar de Wyn: OPSCHONEN VAN HET LANDSCHAP DOOR CLUSTERING IN KLEINE PARKEN SANEREN OUDE TURBINES IN PLAATS VAN MODERNISEREN EN OPSCHALEN EERLIJKE VERDELING LUSTEN EN LASTEN EN EERLIJKE AFWEGING VAN…

  Lees meer
 • Advertentie Leeuwarder Courant09 december 2014

  Afgelopen zaterdag en maandag stond een advertentie in de Leeuwarder Courant, opgesteld door initiatiefnemers van Fryslan foar de Wyn. Deze brief is mede ondertekend door Fryslan foar de Wyn, dit is echter gedaan zonder toestemming.…

  Lees meer
 • HET GS BESLUIT OVER WINDENERGIE IS SLECHT VOOR FRYSLÂN24 november 2014

   Het advies van de Commissie Winsemius en de voorstellen van Fryslân Foar De Wyn zijn gebaseerd op een zorgvuldige afweging van feiten en belangen. Dat kan niet worden gezegd van het GS besluit. Iedereen die…

  Lees meer
 • Helft Friese windopgave kan op land gerealiseerd worden06 oktober 2014

  “Een compromis waarbij de lusten en lasten eerlijk en afgewogen verdeeld zijn over natuur en milieu, omwonenden en windsector.” Zo kwalificeert oud-minister Pieter Winsemius het advies van zijn Commissie van Advies (CvA) over de toekomst…

  Lees meer
 • TNS NIPO onderzoekt draagvlak windenergie-initiatieven in Friesland29 augustus 2014

  TNS NIPO heeft in opdracht van stichting Fryslân foar de Wyn het draagvlak voor 34 windenergie-initiatieven in de provincie Friesland gepeild. Doel van het onderzoek is om op betrouwbare en onafhankelijke wijze een uitspraak te…

  Lees meer
 • Commissie van Advies aan de slag05 augustus 2014

  Medio juli is de CvA begonnen met het bestuderen van alle ingediende plannen. Daarvoor heeft zij een dossier ontvangen met alle informatie rond Fryslân foar de Wyn en de ingediende windplannen. Zij kregen de formats…

  Lees meer
 • Binnengekomen reacties online in te zien22 juli 2014

  De afgelopen periode heeft Fryslan foar de Wyn veel reacties binnengekregen. Zowel per post als per mail ontvingen we zienswijzes en opmerkingen van omwonenden en dorpsbesturen over de ingediende plannen. De brieven die betrekking hadden…

  Lees meer
 • Binnengekomen brieven per post22 juli 2014

  Fryslan foar de Wyn heeft vele brieven per post ontvangen. Helaas is het voor ons niet mogelijk of haalbaar al deze brieven in te scannen en te digitaliseren. Alle brieven en poststukken zijn uiteraard doorgegeven…

  Lees meer
 • Verslagen regiobijeenkomsten21 juli 2014

  De verslagen van de Regiobijeenkomsten staan online. In mei en juni hield Fryslan foar de Wyn Regiobijeenkomsten, waarbij omwonenden van de ingediende plannen mee konden denken en mee konden praten over de plannen. Op elke…

  Lees meer
 • Commissie Winsemius aan de slag04 juli 2014

  Medio juli start de Commissie van Advies onder leiding van oud-minister Pieter Winsemius met de beoordeling van windenergieplannen die zijn ingediend in het kader van Fryslân foar de Wyn. De samenstelling van de commissie is…

  Lees meer
 • Uw mening via de enquête24 juni 2014

  Nog tot 3 juli kunt u via de enquête uw mening doorgeven aan de Commissie van Advies. Hierna zullen alle reacties gebundeld worden en tot een rapport gemaakt. Vanaf 3 juli zal de Commissie van…

  Lees meer
 • Regiobijeenkomst 10 juni verplaatst03 juni 2014

  De regiobijeenkomst op dinsdag 10 juni in Witmarsum is verplaatst naar het zalencentrum De Gekroonde Roskam, ook in Witmarsum. De animo voor deze bijeenkomst is dusdanig groot, dat we naar De Gekroonde Roskom zijn uitgeweken.…

  Lees meer
 • Geen plek meer bij een regiobijeenkomst?26 mei 2014

  De aanmeldingen voor de regiobijeenkomsten stromen binnen. Omdat we iedereen aan het woord willen laten en een goed gesprek willen faciliteren, is er een grens aan hoeveel mensen per avond kunnen meepraten. Het kan dus…

  Lees meer
 • Mei en juni: Omwonenden aan zet09 mei 2014

  De komende maanden  kunnen omwonenden aangeven wat zij vinden van plannen voor windenergie bij hen in de buurt. Het gaat dan om initiatieven die zijn ingediend bij Fryslân foar de Wyn. In de eerste paar…

  Lees meer
 • Moai Fryslân uitzending over windenergie09 april 2014

  Fryslân stiet der fol mei: wynmûnen. En dat sille der noch mear wurde yn de takomst, want de provinsje hat grutte ambysjes as it giet om griene stroom. Mar net allinnich wynmûnen, ek sinnepanielen sille…

  Lees meer
 • Windenergie in Friesland bij Nieuwsuur08 april 2014

  Het verzet tegen een groot windpark in het IJsselmeer was onderwerp van een rapportage bij Nieuwsuur. Onder andere Albert Koers van Fryslân foar de Wyn geven hun visie op windenergie in Friesland. Bekijk de uitzending…

  Lees meer
 • 58 initiatieven voor windenergie op land03 april 2014

  Op 1 april sloot de termijn om windenergie-initiatieven in te dienen. Er zijn 58 initiatieven ingediend voor clusters van windmolens. De initiatieven liggen verspreid over de hele provincie behalve in gemeente Opsterland en Smallingerland, met…

  Lees meer
 • Informatieavond Sneek25 maart 2014

  Op 12 maart jongstleden hield Platform Duurzaam Fryslan een informatieavond voor initiatiefnemers en geïnteresseerden. Op deze druk bezochte avond werd er een stand van zaken gegeven van Fryslan foar de Wyn, en was er ruimte…

  Lees meer
 • Informatieavond voor initiatiefnemers en belangstellenden06 maart 2014

  Op verschillende plekken wordt aan initiatieven voor windenergie gewerkt. De insteek is positief en van verschillende kanten en initiatieven komen vragen en suggesties binnen. Om informatie te delen en onderlinge afstemming en samenwerking  te bevorderen…

  Lees meer
 • Stichting Fryslan foar de Wyn19 februari 2014

  Op woensdag 19 januari om 9:00 werden de statuten getekend, waarmee Fryslan foar de Wyn officieel een stichting is. Onderstaand een foto-impressie.  

  Lees meer
 • Fryslân foar de Wyn van start10 januari 2014

  Met de politieke en financiële steun van de Provincie Fryslân beginnen op 1 februari aanstaande drie samenwerkende organisaties – Stichting Hou Friesland Mooi (SHFM), Friese Milieu Federatie (FMF) en Platform Duurzaam Friesland (PDF) - aan…

  Lees meer
 • Provincie geeft richting aan windenergie10 januari 2014

  Gedeputeerde Staten hebben in een brief de Provinciale Staten geïnformeerd over het vervolg op de ontwerpstructuurvisie windenergie. GS stelt voor om een knip tussen het IJsselmeer en het vaste land te maken. Hiermee doet de…

  Lees meer
Waar staan we in het proces: stap 4

In Stap 4 gaat een onafhankelijke Commissie van Advies aan de slag. De opdracht van de Commissie is om voor eind september één dan wel maximaal drie scenario’s op te stellen waarmee de Provincie Fryslân kan voldoen aan de eis van het Rijk van 530,5 MW opgesteld windenergievermogen in 2020.

Waar de Regiegroep dus uitsluitend een procesmatige rol heeft en dus enkel checkt of ingediende projectvoorstellen voldoen aan de eisen van het format, is het aan de Commissie van Advies om, rekening houdend met alles wat ter tafel ligt, de diverse projectvoorstellen te beoordelen op hun inhoudelijke merites en om, op basis daarvan, voorstellen te doen hoe Fryslân in 2020 kan beschikken over 530,5 MW aan opgesteld vermogen windenergie. De Commissie van Advies komt met haar eindrapport uiterlijk per eind september 2013. Dit betekent dat de Commissie drie maanden heeft, maar daar vallen wel de zomermaanden in. Ook dit rapport wordt openbaar gemaakt via de website van de Regiegroep.

Alle stappen in het proces ziet u hier.

 

Fryslân foar de Wyn

logo

Fryslân foar de Wyn is een initiatief van Platform Duurzaam Fryslân, de Friese Milieu Federatie en het Comité Hou Fryslân Mooi. Drie verschillende organisaties die opkomen voor de belangen van natuur en landschap, van initiatiefnemers van windenergie en van omwonenden. Zij willen via een zorgvuldig proces komen tot een inventarisatie van windenergie-initiatieven met draagvlak – die dus goed zijn voor natuur en landschap, voor windondernemers en voor omwonenden. Dus voor alle Friezen en voor Fryslân als geheel: Fryslân foar de wyn!”

Lees meer

Agenda

Geen items gevonden
Partners